دکتر رضا توکلی دارستانی

متخصص ارتوپدی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
فلوشیپ جراحی آرتروسکوپیک آسیبهای ورزشی ، شکستگی های حلقه لگنی

تحصیلات آکادمیک :

 • دوره ی جراحی شانه از فرانسه سال 96
 • فلوشیپ آرتروپلاستی زانو از دانشگاه Gratz سال 92
 • فلوشیپ جراحی آرتروسکوپیک آسیبهای ورزشی از آلمان – 1389
 • برد تخصصی جراحی مفاصل و استخوان – دانشگاه شهید بهشتی 1384-1380
 • پزشکی عمومی – دانشگاه شهید بهشتی 1377-1370

دستاوردهای آکادمیک :

 • نفراول برد تخصصی دانشگاه شهید بهشتی 1384
 • نفراول آزمون پره بورد ارتوپدی ایران - 1384
 • نفراول ارتوپدی دانشگاه شهید بهشتی در تمامی سالهای گذراندن دوره های تخصصی
 • جزء یک درصد بهترین دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در دوره ی پزشکی عمومی
 • کسب عنوان " استادیار نمونه " دانشگاه شهید بهشتی دو سال پیاپی

سوابق حرفه ای:

 • دانشیار گروه ارتوپدی دانشگاه شهید بهشتی - 1392 تا کنون
 • استادیار گروه ارتوپدی دانشگاه شهید بهشتی - 1392 -1386
 • پژوهشگر در مرکز ریاضی فیزیک ایران 1385 تا کنون
 • مدیر گروه ارتوپدی بیمارستان تریتا از سال 94

سوابق عضویت :

 • عضو انجمن جراحان ایران 1385 تا کنون
 • عضو انجمن ارتوپدی ایران 1385 تا کنون
 • عضو انجمنPOTA (Persian Orthopedic Trauma association) 1385 تا کنون
 • عضو انجمن جهانی AO (Association for the study of internal fixdion)
 • جراح ارتوپد فدراسیون پزشکی ورزشی ایران
 • عضوکمیته ی آموزشی فدراسیون پزشکی ورزشی ایران
 • عضو انجمن بین المللی آرتروسکوپی،جراحی زانوو طب ورزشی(ISAKOS)