کاربرد نانو تکنولوژی در ارتوپدی

نانوتکنولوژی در واقع بررسی و مطالعه ی مواد،کنش ها ، واکنش ها و ساختارهای موجود در طبیعت در مقیاس اتمی و مولکولی است.از این رو می توان انتظار داشت تا در پهنه ی وسیعی از علوم مرتبط با ارتوپدی مانند مطالعات بالینی، تشخیص بیماری، طراحی و ساخت دارو و بافت ها نقش داشته باشد. نانوتکنولوژی در دو زمینه ی اساسی در ارتوپدی به طور خاص نقش دارد.

  1. طراحی و ساخت مواد جدید جایگزین کننده ی استخوان
  2. کمک به درک بهتر و کامل تراز خصوصیات ساختاری استخوان
    لازم به ذکر است که سرامیک ها از مدت ها قبل در درمان شکستگی ها جهت تسریع جوش خوردن استفاده می شدند ولی به علت عدم پیوند این مواد با استخوان به خاطر نزدیک نبودنشان با بافت استخوانی کارایی لازم را نداشتند.امروزه با کمک نانوتکنولوژی سرامیک هایی که خصوصیات بیولوژیک تری دارند، ساخنه شده اند.این ها دارای خلل و فرجی کمتر از 100 نانومتر هستند که باعث تحریک و رشد سریعتر استخوان در محل می شوند.

از سوی دیگر با کمک نانوتکنولوژی امکان بررسی واکنش استخوان در مقیاس اتمی در برابر نیروهای تغییرشکل دهنده ی وارد برآن امکان پذیر شده است که در صورت درک کامل این پدیده می توان راه های جدیدی در درمان شکستگی استخوان ایجاد کرد.