تأثير پوزيشن طاقباز يا خوابيده به پهلو در درمان شكستگي