بیش از ۵۰ درصد دررفتگيهای مفاصل بزرگ بدن در شانه اتفاق می افتد