افتتاح درمانگاه فوق تخصصی جراحی شانه در بیمارستان تریتا